Voorwaarden voor gebruik

Lees hieronderstaande "Voorwaarden voor gebruik" aandachtig voor dat u deze site gaat gebruiken. Door het gebruiken van deze site gaat u akkoord met deze "Voorwaarden voor gebruik".

Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Hoewel aan de juistheid van de informatie op deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, stelt IGB deze informatie in de huidige staat ter beschikking en SLUIT ALLE GARANTIES, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, UIT. U erkent dat u deze website geheel voor eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle kosten die zijn verbonden aan het gebruik van deze website en dat IGB niet aansprakelijk is voor directe, bijkomende, gevolg- dan wel indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de informatie of software die op deze website beschikbaar wordt gesteld.

Iedere garantie en ieder voorbehoud op deze website met betrekking tot IGB producten en -diensten die u aankoopt of gebruikt, maakt onderdeel uit van de overeengekomen voorwaarden in de overeenkomst voor het betreffende product of de betreffende dienst.

Verder geeft IGB voor niet-IGB websites waarnaar op onze website wordt verwezen, of waarvoor een hyperlink verschijnt, geen garanties met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie op deze websites en aanvaardt IGB geen aansprakelijkheid voor daarin opgenomen materiaal dat door derden is gemaakt of gepubliceerd. Bovendien garandeert IGB niet dat deze website of deze andere, gelinkte websites geen virussen of andere schadelijke elementen bevatten.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor deze website en het auteursrecht voor de informatie en software die op deze website ter beschikking worden besteld, behoort toe aan IGB of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Al het in licentie gegeven materiaal verwijst naar de licentiegever die IGB het recht heeft toegekend het materiaal te gebruiken. De informatie en software die op deze website ter beschikking worden gesteld, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, aangepast, gedownload of op enig andere wijze worden aangewend voor welk commercieel gebruik dan ook zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IGB. Zij mogen echter wel zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IGB worden gereproduceerd, opgeslagen en gedownload voor individueel gebruik. Deze informatie of software mag onder geen enkele voorwaarde worden verstrekt aan derden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo’s die worden weergegeven op de website zijn eigendom van IGB of haar licentiegevers en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IGB. Alle in licentie gegeven handelsmerken gepubliceerd op deze website, verwijzen naar de licentiegever die IGB het recht heeft toegekend het handelsmerk te gebruiken. Toegang tot deze website verleent de gebruiker geen enkele licentie onder enig patent dat eigendom is van of in licentie gegeven is aan IGB.

Wijzigingen

IGB behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in deze website.

© 2004—2020 IGB B.V. Als bezoeker van onze site accepteert u onze voorwaarden.